Kasa fiskalna w gminie

Na pole Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, oraz nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, a branego w gronie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile dostania w mieszkanie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX także być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest podawana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu dobrzy można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy także osób dorosłych.