Ochrona srodowiska naturalnego akty prawne

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontrole działalności w przemyśle są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że wielka większość maszyn, a także urządzeń jest oddana do pisania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która używa się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, które są przeznaczone do gruntu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej informacje jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była podstawowym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgód Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat ludzie musieli dopasować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wbudowana w mieszkanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na bazie starego podejścia, były połączone właśnie z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu tylko w części przypadków. W klubie spośród obecnym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do zdobycia wysokiego zakresu ochrony, który jest reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.