Strefa 2 zagrozenie wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to fragment normatywny, który ogranicza się również do urządzeń jak również sposobów kontrole. Omawiane urządzenia poświęcone są w pierwszej mierze do stosowania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja ta stanowi faktem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

I w naszym systemie prawnym została przedstawiona na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem reguły jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wznoszących się do narzędzi i stylów ochronnych przeznaczonych do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź więcej pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie zarówno do urządzeń i dodatkowo systemów ochronnych danych do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te oddaje się do użytku poza omówionymi strefami a które oddziałują na pewne funkcjonowanie do urządzeń i układów ochronnych oddanych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie podaje się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w tłu medycznym. Nie odnosi się jej jeszcze do sprzętu oddanego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zapewnione są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie ustalają się w Załączniku nr I do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających zaufanie oraz ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lektury w obszarach z atmosferą wybuchową". Dania oraz sposoby ochronne mogą stanowić celem innych dyrektyw, dotyczących różnych elementów i które jeszcze przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić znany, prosty i pewny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Stanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.